Czy zostałeś zwolniony z pracy?Jesteś absolwentem poszukującym pracy? Powinieneś zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy tak szybko, jak to możliwe.

Masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, jeśli udowodnisz, że określoną liczbę dni płatnej pracy (którą nazywamy stażem pracy);w pewnym okresie (okres referencyjny) bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.

Aby kwalifikować się do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, musisz być pozbawiony pracy i wynagrodzenia w wyniku okoliczności, na które nie masz wpływu.

WAŻNE: Masz 8 dni kalendarzowych na rejestrację!

W dniu złożenia wniosku lub w ciągu 8 dni kalendarzowych od jego złożenia musisz być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy we właściwym regionalnym urzędzie pracy.

Rejestracja zależy od regionu, w którym mieszkasz:

ACTIRIS dla regionu stołecznego Brukseli.FOREM dla Regionu Walońskiego.VDAB dla regionu flamandzkiego.ADG dla Wspólnoty Niemieckojęzycznej.


Które dni się liczą w przypadku utraty pracy?

Dni przepracowane w zawodzie (praca na własny rachunek nie jest liczona) z wynagrodzeniem, które ustawodawstwo uznaje za wystarczające.

Dla dni, których dokonano odliczeń na ubezpieczenie społeczne, w tym dla sektora bezrobotnych.

Niektóre dni są uważane za dni robocze, np.: dni choroby, za które przysługuje odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń (mutuelle) oraz dni, za które przysługuje dodatek urlopowy.

 

Czy mam prawo do bezrobocia po ukończeniu studiów?

Po ukończeniu studiów można, pod pewnymi warunkami, otrzymać zasiłek, gdy jest się bezrobotnym. Korzyści te nazywane są korzyściami z tytułu włączenia. Aby uzyskać te świadczenie nie można podlegać obowiązku szkolnemu, który rozpoczyna się w roku, w którym dziecko ukończy 6 lat (5 lat od września 2020 r.), a kończy w wieku pełnoletności cywilnej: 18 lat. Jednak okres obowiązkowej nauki w pełnym wymiarze godzin trwa tylko do 15 roku życia. Od 15 do 18 roku życia młodzi ludzie mogą uczęszczać na zajęcia w niepełnym wymiarze godzin. W momencie składania wniosku o zasiłek nie można mieć ukończonych 25 lat.

Ten limit wiekowy może zostać zniesiony, w dwóch przypadkach:

gdy jako główne zajęcie wykonywana była praca lub prowadzona była działalność na własny rachunek,lub z powodu konieczności przerwania studiów z powodu działania siły wyższej, tak że koniec praktyki przypada po 25. urodzinach.

Warunkiem uzyskania prawa do zasiłku jest “ukończenie” określonych studiów lub szkoleń. Aby nauka została uznana za “ukończoną”, należy zaliczyć cały rok szkolny. Musisz uczestniczyć w kursach, odbyć wszystkie szkolenia i zajęcia praktyczne oraz zdać egzaminy. Nie musisz mieć ukończonych wymaganych studiów.

Uwaga: jeśli w momencie składania wniosku o zasiłek nie masz ukończonych 21 lat, musisz posiadać dyplom ukończenia studiów

Który organ jest odpowiedzialny za regulacje dotyczące bezrobocia?

ONEM (fr. Office National de l’Emploi) / RVA (nl. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening / LFA (de. Landesamt fur Arbeitsbeschaffung) jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów dotyczących bezrobocia. ONEM / RVA / LFA odpowiada również za wcześniejsze emerytury, świadczenia związane z przerwaniem kariery zawodowej oraz niektóre środki reintegracji (np. aktywacja “stanowisk służbowych”).

Kto wypłaca świadczenia?

Świadczenia wypłacane są przez instytucje płatnicze. Istnieje organ publiczny – CAPAC – oraz związkowe organy płatnicze: CSC, FGTB lub CGSLB.

Organy te są również odpowiedzialne za sporządzenie i złożenie dokumentacji w urzędzie ds. bezrobocia (aby ubiegać się o zasiłek, należy udać się do jednego z organów).

Jak długo to trwa i jak wygląda procedura?

Agencja płatnicza sporządza Państwa akta i przekazuje je do właściwego urzędu ds. bezrobocia. Twoje akta muszą dotrzeć do urzędu ds. bezrobocia w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Po otrzymaniu akt biuro ds. bezrobocia w ciągu miesiąca podejmie decyzję w sprawie prawa do zasiłku.

Jeśli urząd ds. bezrobocia uzna Państwa prawo do zasiłku, Państwa agencja płatnicza powiadomi Państwa o tej decyzji, załączając informację o wysokości Państwa zasiłku. Otrzymają Państwo rekompensatę od agencji płatniczej pod warunkiem, że będą Państwo przestrzegać obowiązków określonych w przepisach.

Zasadniczo Państwa instytucja płatnicza wypłaca Państwu odszkodowanie po otrzymaniu zezwolenia na wypłatę z urzędu ds. bezrobocia. Jednakże organ płatniczy może wypłacić Państwu kwotę tymczasową przed otrzymaniem tego zezwolenia, jeżeli uzna, że Państwa prawo do świadczenia nie może zostać zakwestionowane.

Jeśli nie masz prawa do zasiłku, urząd ds. bezrobocia poinformuje Cię o decyzji odmownej. Od tej decyzji można się odwołać do sądu pracy w ciągu trzech miesięcy od jej ogłoszenia.

Co zrobić, jeśli Twoje akta są niekompletne?

Jeśli dokumentacja jest niekompletna, Państwa organizacja płatnicza poprosi Państwa o brakujące dokumenty i/lub dodatkowe informacje. Bardzo ważne jest, aby dostarczyć te dokumenty w wyznaczonym terminie. Jeżeli nie są Państwo w stanie skompletować swoich dokumentów, należy jak najszybciej poinformować o tym swoją instytucję płatniczą. Instytucja płatnicza poinformuje o tym urząd ds. bezrobocia w celu uzyskania dodatkowego czasu lub ewentualnej pomocy z tego urzędu.

 

 

Jakie organizacje są kompetentne w zakresie zatrudnienia i kształcenia zawodowego?

FOREM jest odpowiedzialny za pośrednictwo pracy (dla regionu Walonii) oraz szkolenia zawodowe (dla Wspólnoty Francuskiej i Niemieckojęzycznej). Kształcenie zawodowe w języku francuskim w Brukseli jest organizowane przez IB.F.F.P. (Bruxelles Formation).

ACTIRIS jest odpowiedzialny za pośrednictwo pracy w 19 gminach regionu Brukseli.

VDAB jest odpowiedzialny za pośrednictwo pracy (dla regionu flamandzkiego) i kształcenie zawodowe (dla Wspólnoty Flamandzkiej). VDAB organizuje również szkolenia zawodowe z języka niderlandzkiego w Brukseli.

ADG jest odpowiedzialny za pośrednictwo pracy we Wspólnocie Niemieckojęzycznej.

Aby zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy (lub utrzymać swoją rejestrację), należy udać się do podregionalnego urzędu pracy w swoim regionie. Serwis ten pomoże Ci w znalezieniu pracy, zadzwoni do Ciebie w celu ustalenia Twojej sytuacji, zaprosi Cię np. na prezentację przed potencjalnymi pracodawcami.

 

Jak złożyć wniosek po przerwie w bezrobociu? Co robić?

Jeśli chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych po przerwie, musisz:

złożyć osobiście wniosek do wybranego przez siebie organu płatniczego (organu publicznego: CAPAC lub organu płatniczego związku zawodowego: CSC, FGTB lub CGSLB)Jeśli spełniasz warunki do otrzymania świadczeń, otrzymasz odszkodowanie od daty złożenia wniosku. Dlatego w Państwa interesie jest, aby niezwłocznie po utracie pracy zgłosić się do instytucji płatniczej, nawet jeśli nie posiadają Państwo wszystkich wymaganych dokumentów;skontaktować się z odpowiednim regionalnym urzędem pracy, aby zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Rejestracji można dokonać w dniu złożenia wniosku lub w ciągu 8 dni kalendarzowych.

Jakie są Twoje obowiązki w czasie bezrobocia?

Posiadanie karty kontrolnej

Kartę kontrolną należy posiadać do 60 roku życia. Można wybrać pomiędzy papierową kartą kontrolną a elektroniczną kartą kontrolną.

Papierowa karta kontrolna (C3A, C3C lub C3D) jest dostępna w Państwa organizacji płatniczej. Elektroniczna karta kontrolna jest dostępna na stronie portalu ubezpieczeń społecznych (www.socialsecurity.be/citoyen), który jest również dostępny na stronach organizacji płatniczych. Ważne jest, aby uważnie przeczytać instrukcje znajdujące się na karcie kontrolnej. W szczególności należy wypełnić pole na karcie kontrolnej przed rozpoczęciem pracy (nawet w sobotę, niedzielę lub święto). Niewypełnienie tych obowiązków może skutkować surowymi karami. Na koniec miesiąca należy przekazać tę papierową kartę kontrolną do agencji płatniczej lub potwierdzić dane na elektronicznej karcie kontrolnej.

Możesz zostać objęty sankcjami (czasowej utarty świadczeń):jeśli zrezygnujesz z pracy bez uzasadnionej przyczynyjeśli jesteś odpowiedzialny za utratę pracyjeśli nie zgłosisz się do pracodawcy lub do regionalnych służb zatrudnienia lub kształcenia zawodowego po wezwaniu przez te służby (chyba że masz wystarczające usprawiedliwienie)jeśli odmówisz przyjęcia odpowiedniej pracy;jeśli odmówisz udziału w ścieżce integracji;jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za zakończenie lub niepowodzenie ścieżki integracyjnej.Dyspozycyjność na rynku pracy.

Oznacza to, że przed ukończeniem 60 roku życia podlega się obowiązkowi aktywnej i pasywnej dyspozycyjności. Musisz zaakceptować każdą odpowiednią pracę i nie możesz wnosić nieuzasadnionych zastrzeżeń (= stawiać warunków) do swojego powrotu do pracy. Po ukończeniu 60 roku życia nie podlega się już obowiązkowi aktywnej dostępności, lecz dostosowanego obowiązku dostępności.

Zdolny do pracy.

Pracownik, który jest niezdolny do pracy (ponad 66% niezdolności) nie może otrzymać zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku choroby otrzymają Państwo odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (mutuelle).

Być mieszańcem Belgii.

Aby otrzymać świadczenia, należy mieć stałe miejsce zamieszkania w Belgii i faktycznie tam przebywać. Jeśli masz co najmniej 60 lat, możesz być zwolniony z tego obowiązku pod pewnymi warunkami. W takim przypadku mogą Państwo czasowo przebywać za granicą. Jednakże, aby nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, należy zachować główne miejsce zamieszkania w Belgii. Oznacza to, że musisz mieszkać w Belgii w swojej gminie przez większą część roku.


 

Agnieszka Fenyk  studentka EWSPA Bruksela

 

Total
1
Shares
Previous Post

ZMIANA WARTY

Next Post

„Życzenia za uśmiech – kartka dla Seniora”- podsumowanie akcji

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
1
Share