Wezwanie o  opuszczenie zajmowanego mieszkania w Belgii

Wezwanie o  opuszczenie zajmowanego mieszkania w Belgii

Jeśli właściciel mieszkania uważa, że lokator nie wywiązuje się z obowiązków jako najemca,

może on złożyć wniosek do sędziego pokoju (powództwo sądowe)

Co zawiera wniosek?

Argumenty wynajmującego względem lokatora –  powód, np. zaniedbanie, masz zaległości czynszowe i/lub indeksacji, masz zaległości w opłatach eksploatacyjnych, nie utrzymujesz mieszkania w należytym stanie, nie zapłaciłeś w terminie składek ubezpieczeniowych i opłat eksploatacyjnych, umowa wygasła a wynajmujący nie chce jej przedłużyć, przeszkadzasz sąsiadom …

              lub jesteś osobą stosującą  przemoc w rodzinie wówczas  wynajmujący może wnioskować  do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz bezpośredniego otoczenia.

W swoim wniosku wynajmujący prosi sędziego pokoju o podjęcie określonych działań, np.

•            zobowiązanie do zapłaty czynszu

•            zmusić użytkownika do utrzymywania nieruchomości

•            zobowiązanie do przedstawienia zaświadczeń

 …

Właściciel domu może również prosić o:

•            wypowiedzenie umowy najmu aby cię eksmitować

•            odszkodowanie za ponowny wynajem

•            …

Wniosek jest wysyłany do użytkownika listem poleconym.

Uwaga: powiadomienie o wniosku nie jest jeszcze decyzją ale wezwaniem do stawienia się na przesłuchanie publiczne.

W zawiadomieniu o złożeniu wniosku wyraźnie określono, gdzie i kiedy należy stawić się przed sędzią pokoju.

Co należy zrobić przed wysłuchaniem publicznym?

Nie wahaj się prosić o pomoc. Twoje zamieszkanie  może od niej zależeć.

 Zweryfikuj, czy informacje zawarte we wniosku są  dokładne: zapoznaj się z zarzutami wynajmującego, roszczeniami  i żądaniami.

Skontaktuj się z wynajmującym, jeśli masz pytania

Jeśli zgadzasz się z żądaniami wynajmującego, możesz przed przesłuchaniem zawrzeć z nim porozumienie, aby załatwić sprawę polubownie.

Uwaga bardzo ważne !!! nawet jeśli dojdziesz do porozumienia z wynajmującym, nadal zaleca się pójście na przesłuchanie.

Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem treści wniosku? i/lub chciałbyś uzyskać poradę prawną?

Pomoc prawna pierwszej linii-pro bono

 Dla każdego  -Porady dotyczące skierowań i udzielanie odpowiedzi na proste pytania prawne Całkowicie bezpłatnie

 Pomoc prawna druga linia

Osoby, które maja wystarczające zasoby-Szczegółowa opinia i dogłębne opracowanie twojej sprawy przez prawnika – Całkowicie lub częściowo nieodpłatnie

Porada u Prawnika

Osoby z wystarczającymi zasobami – Szczegółowa opinia i dogłębne opracowanie -Płatna

BUREAU D’AIDE JURIDIQUE Rue de la Régence, 63 (1er étage) – 1000 Bruxelles

Tél : 02/519.83.05

Mail : info@bajbxl.be Site : www.bajbruxelles.be

 Jak wygląda wysłuchanie publiczne?

BĄDŹ OBECNY

Bardzo ważne jest, aby nie zapominać ani nie ignorować wezwania do stawienia się na przesłuchanie.

Można udać się osobiście lub wysłać przedstawiciela.

Jeśli dana osoba (lub jej przedstawiciel) nie stawi się przed sędzią, zostanie skazana zaocznie.

W tym przypadku prawo  nam mówi, że powód automatycznie wygrywa w większości przypadków.

Bądź ostrożny: wysłanie  listu  do Sędziego Pokoju, w którym wyjaśnisz, że nie możesz być obecny (z jakiegokolwiek powodu) nic nie daje .

Nawet jeśli udało Ci się dojść do porozumienia z wynajmującym przed przesłuchaniem, lub jeśli uważasz, że zarzuty wynajmującego są prawdziwe, zaleca się stawienie się na przesłuchanie.

Sędzia pokoju, który rozpatruje sprawę z wynajmującym i najemcą, może

zaproponować możliwe rozwiązania i zatwierdzić je.

Czy trzeba przyjść osobiście?

Masz trzy możliwości, aby pojawić się na

przesłuchanie.

1. Osobiste stawienie się na przesłuchanie

Przed sędzią pokoju można bezpośrednio bronić własnej sprawy.

Czy w dniu przesłuchania mogę wziąść wolne w pracy? Pamiętaj: zawsze sprawdzaj, czy przysługuje Ci prawo do czasu wolnego od pracy? Jeśli tak, nie zapomnij poprosić o certyfikat w imieniu podczas przesłuchania.

2. Jesteś reprezentowany przez pełnomocnika

Możesz udzielić pełnomocnictwa swojemu małżonkowi, konkubentowi lub konkubinie czy członkowi rodziny (rodzica lub krewnego).

Osoba ta może następnie wystąpić w zastępstwie na przesłuchanie.

W tym przypadku piszesz na zwykłym papierze, że udzielasz pełnomocnictwa osobie X  w twoim imieniu .

Nie zapomnij podpisać pełnomocnictwa.

3. Wzywasz prawnika

Jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana, dobrym pomysłem może być skorzystanie  z pomocy  prawnika.

 Masz niskie dochody? jak najszybciej skorzystaj z pomocy prawnika na adres biuro pomocy prawnej (druga linia pomocy prawnej).

Wynagrodzenie adwokata lub prawnika  zostanie wówczas całkowicie pokryte  przez państwo w zależności od dochodów.

Informacje praktyczne

 • Obecność na sali rozpraw o czasie
 • Zwróć uwagę na możliwe utrudnienia w ruchu i parkowaniu.
 • problemy związane z ruchem drogowym i parkowaniem.
 • Podczas przesłuchania należy wyłączyć telefon komórkowy. Być może trzeba będzie trochę poczekać (częściowo dlatego, że prawnicy są na pierwszym miejscu), zanim przyjdzie Twoja kolej.
 • Gdy zostanie wywołane twoje nazwisko, podejdź do sędziego w Justice of Peace i pokaż mu carte ID belgijski (swój dowód osobisty), oraz wszelkie pełnomocnictwa.
 • Przygotuj się do wystąpienia na przesłuchaniu
 • Przynieś dowody potwierdzające to, co chcesz powiedzieć (np. dowód wpłaty, zdjęcia stanu domu, listy do władz lokalnych), zdjęcia przedstawiające stan nieruchomości, listy do wynajmującego..).
 • Wykonaj kserokopie wszystkich dokumentów uzupełniających dokumenty uzupełniające, ponumeruj  je i sporządzić inwentaryzacje . Druga strona musi otrzymać te kopie i mieć możliwość ich przeanalizowania.
 • Upewnij się, że nie zapomniałeś  carty ID (dowodu osobistego) oraz wszelkie pełnomocnictwa

 Sprawdź wcześniej, jakie są Twoje możliwości

Sprawdź, jakie masz możliwości uzyskania zwrotu kosztów. W razie potrzeby zwróć się do OCMW(CPAS) o pomoc w opracowaniu planu spłat.

Podejmij wysiłek przed przesłuchaniem i zapłacić bezsporną część zaległości czynszowych.

Rozpoznanie sprawy

W czasie rozprawy sędzia pokoju wysłuchuje jedynie argumenty właściciela domu, które zostały przedstawione we wniosku . Dlatego też dlatego też Sędzia pokoju będzie chciał również poznać Twoją opinię.

Możliwe przyczyny odroczenia :

chcesz zobaczyć dokumenty, o których mówi wynajmujący należy najpierw skonsultować się z prawnikiem

W pierwszej kolejności należy skonsultować się z pracownikiem socjalnym

CPAS ( OCMW).

służby socjalne ( …) w zakresie doradztwa/zarządzania budżetem

(np. sprawdzić, w jaki sposób można spłacić  zaległości czynszowe)

 …

Uwaga: sędzia pokoju nie musi automatycznie zaakceptować wniosek o umorzeniu

2. częściowo lub całkowicie zgadzasz się z opinią sędziego pokoju

Ty i Twój wynajmujący możecie być (prawie) tego samego zdania.

W takim przypadku sędzia pokoju sprawdza, czy istnieje gotowość do zawarcia ugody sprawa bez konieczności rozwiązywania umowy najmu i eksmisji.

Sędzia pokoju może zdecydować o odroczeniu sprawy, aby można było dotrzymać zawartych umów.

ISTNIEJE KILKA MOŻLIWOŚCI

1. możesz poprosić o odroczenie, ponieważ kwestionujesz treść wniosku.

2.częściowo lub całkowicie zgadzasz się z wynajmującym.

2.częściowo lub całkowicie zgadzasz się z argumentami wynajmującego

3.Ty (lub wynajmujący) uważasz, że sędzia pokoju powinien najpierw zbadać lokal mieszkalny zanim podejmie decyzję.

4. Zdecydowanie nie zgadzasz się z tym, co właściciel domu mówi

4. całkowicie nie zgadzasz się z tym, co właściciel domu napisał we wniosku.

 Jeżeli  chcesz uzyskać zniżkę  Taka możliwość istnieje, gdy użytkownik nie ma pewności co do

dokładności tego, czego żąda wynajmujący, lub wynajmującego, lub gdy chcesz uzyskać więcej informacji na temat pewnych aspektów.

informacje na temat niektórych aspektów.

Sąd może również zdecydować o wydaniu wyroku, w którym zawiera zawarte porozumienia i czyni je wiążącymi.

Przykłady możliwych porozumień:

Prosisz, aby zaległości czynszowe były spłacane w ratach miesięcznych czynsz w miesięcznych ratach jako dodatek do bieżącego czynszu.

wynajem.

Wykonujesz pewne prace konserwacyjne.

 …

3. Sędzia pokoju musi zbadać mieszkanie

Taka możliwość istnieje, gdy spór dotyczy stanu (np. brak konserwacji) w orzeczeniu zostanie podana data i godzina inspekcji.

Strona wnioskująca o przeprowadzenie kontroli musi ponieść jej koszty.

4. w ogóle się nie zgadzasz

Sędzia pokoju doradzi, aby skonsultować się z prawnikiem

lub przedstawić swój punkt widzenia na piśmie. W takim przypadku sprawa będzie zazwyczaj odkładana na później.

Po tym, jak strony (Ty i wynajmujący) wymieniły swoje poglądy i związane z nimi dokumenty na piśmie, sędzia wysłucha argumentów i sporządzi orzeczenie wyrok.

Sytuacja ta zostanie ponownie przeanalizowana podczas kolejnego wysłuchania. Po udzieleniu głosu wszystkim stronom

Po tym, jak wszystkie strony będą miały okazję się wypowiedzieć, sędzia pokoju sprawdza, czy nowe umowy i porozumienia zostały zawarte w razie potrzeby, nowe odroczenie  będzie konieczne

lub czy można wydać orzeczenie.

Wyrok

Sędzia pokoju ma zasadniczo miesiąc na wydanie orzeczenia, wyroku . Okres ten może być dłuższy lub krótszy, w zależności od stopnia złożoności sprawy.

Po wydaniu wyroku przez sędziego pokoju, urzędnik sądowy przesyła odpis  stronom (użytkownikowi i właścicielowi ) w ciągu pięciu dni.

OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, SĄ TRZY ORZECZENIA:

1. właściciel mieszkania nie wygra sprawy

Sędzia pokoju decyduje, że możesz nadal zajmować lokal

Sędzia pokoju decyduje, że możesz nadal zajmować mieszkanie.

2.właściciel mieszkania odnosi częściowe sukcesy częściowo się udało

Sędzia pokoju stwierdza, że twoje naruszenia obowiązków są nieuzasadnione.

Przekazanie sprawy

Jeśli sprawa zostanie odroczona, Ty lub Twój adwokat otrzymacie pismo

pocztą z podaniem miejsca, daty i godziny nowego przesłuchania.

Ważne jest, abyś był ponownie obecny na nowym przesłuchaniu.

wysłuchanie. Jeśli Ty (lub Twój przedstawiciel) nie stawisz się przed sędzią, zostaniesz skazany zaocznie.

W tym przypadku prawo stanowi, że powód w większości przypadków  wygrywa.

Po wyroku

Zgadzasz się z wyrokiem

Jeśli wyrok nakazuje Ci zapłacić, poproś wynajmującego o prawidłowe rozliczenie, sprawdź kwotę i jak najszybciej dokonaj płatności.

Jeśli musisz coś uporządkować (np. konserwację mieszkania), zrób to jak najszybciej, a następnie poinformuj wynajmującego.

Jeśli zostaniesz eksmitowany z mieszkania, warto współpracować i dobrowolnie odejść. Pozwoli to uniknąć konieczności stosowania przez komornika środków przymusu w celu

eksmisji, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.

CO NALEŻY ZROBIĆ, JEŚLI ZOSTANIESZ EKSMITOWANY?

Po doręczeniu wyroku masz jeden miesiąc na opuszczenie lokalu, chyba że wyrok  stanowi  inaczej.

Komornik poinformuje Cię o dokładnej dacie eksmisji co najmniej pięć dni roboczych przed tym terminem. W międzyczasie postaraj się dojść do porozumienia z komornikiem, pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów

Koszty:

 • Poszukaj miejsca, w którym zmieści się to, co chcesz przechowywać.
 • Opróżnij całkowicie pomieszczenie.
 • Upewnij się, że odpady są usuwane razem z odpadami.
 • Dokonaj  odczytów liczników gazu/energii elektrycznej i wody.

       ● Umów się z komornikiem na przekazanie kluczy.

       ● Poproś o prawidłowy wyciąg z konta, abyś wiedział, czego możesz się spodziewać pod względem finansowym.

Uwaga: należy pamiętać, że trzeba będzie  pokryć także  odsetki i koszty postępowania.  Druga strona lub jej prawnik wydadzą oświadczenie o zestawienie kwot do zapłaty.

Nie reagujesz wystarczająco szybko komornik doręcza orzeczenie innymi słowy, przychodzi do Twojego domu, aby oficjalnie powiadomić o wyroku  i narzuca koszty dodatkowe.

Komornik może również zajęć  majątek  lub dochody.

Nie zgadzasz się z wyrokiem

W takim przypadku można złożyć odwołanie od wyroku . Następnie sprawę rozpatruje inny sąd.

Dlatego najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem.

Sprawdzi on, czy Twoja sprawa ma szanse powodzenia.

Punkty do zapamiętania :

Odwołanie do innego sądu w terminie jednego miesiąca od

miesiąc po doręczeniu wyroku. Nie ma sensu pisać listów do Sędziego Pokoju, jeśli się z nim nie zgadzasz i chcesz się odwołać.

Odwołanie się nie zmienia faktu, że masz  zastosować się do wyroku.

Orzeczenia Sędziów Pokoju, które rozstrzygają o roszczeniach, której kwota nie przekracza 2000 euro są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 Kwota ta została zwiększona do 2500 euro dla orzeczeń wydanych przez sąd pierwszej instancji.

 Źródło: droitsquotidiens.be

Klinika Prawa Bruksela

www.dompolskibxl.be

Małgorzata Wilk

Total
0
Shares
Previous Post

DZIEŃ DZIECKA

Next Post

Moja Bruksela

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share