Wypadek przy pracy w Belgii


Może zdarzyć się w każdej chwili. Czy wszystkie wypadki przy pracy można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? Jaka jest procedura postępowania w przypadku ofiar? Jakie odszkodowania są dostępne dla pracowników i ich rodzin?

 

Czym jest wypadek przy pracy?

W Belgii ustawa z 10 kwietnia 1971 r. definiuje wypadek przy pracy jako wypadek, który wydarzył się podczas wykonywania pracy uzgodnionej w podpisanej umowie o pracę i który prowadzi do urazu.

wypadek przy pracy, który zdarzył się podczas wykonywania umowy o dziełowypadek spowodowany przez osobę trzecią podczas wykonywania umowy o pracę, poza miejscem pracy, jest uznawany za wypadek przy pracy.w przypadku telepracowników wszystkie wypadki, które mogą zdarzyć się w miejscu (miejscach) pracy, są uznawane za wypadki przy pracy. Za miejsce pracy telepracownika uważa się jego miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym zazwyczaj pracuje.W kilku szczególnych przypadkach uznaje się, że pracownik znajduje się w swoim miejscu pracy:Uczestniczenie w autoryzowanych szkoleniach w godzinach pracy;uczestnictwo w autoryzowanych szkoleniach w godzinach pracy; – uczestnictwo w delegacji związkowej, za zgodą pracodawcy, nawet poza godzinami pracy .Uczestnictwo w posiedzeniu rady zakładowej;Zgłaszanie się do konsultanta ds. profilaktyki/lekarza medycyny pracy.Wypadek w drodze do pracy

Wypadek, który ma miejsce w drodze do pracy jest również uważany za wypadek przy pracy. Drogę do pracy definiuje się jako trasę, którą pracownik zwykle pokonuje, aby dotrzeć do swojego miejsca pracy i, odwrotnie, aby wrócić do swojego miejsca zamieszkania. Tolerowane są jednak konieczne i uzasadnione objazdy:

Zawożenie i odbieranie dzieci z przedszkola lub szkoły;

Odbieranie i odwożenie dzieci z przedszkola lub szkoły;

Odbieranie i odwożenie z miejsc w środkach transportu publicznego.

Ponadto, niektóre trasy są uważane za drogi do pracy:

Przejazd pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem świadczenia usług gastronomicznych dla telepracowników;

Podróż z miejsca zamieszkania do miejsca kształcenia zawodowego i odwrotnie;

Podróż z miejsca pracy do miejsca wypłaty wynagrodzenia;

 

Przy szukaniu nowej pracy w okresie wypowiedzenia.Dobrze wiedzieć!

Wypadek przy pracy nie musi prowadzić do niezdolności do pracy. Musi być ona jednak potwierdzony przez lekarza.

 

– Przypadek małych statusów

Dotyczy to osób, które pracują w ramach szkolenia, bez względu na to, czy otrzymują wynagrodzenie, czy nie.

Większość osób o niskim statusie to stażyści, którzy nie korzystają z zabezpieczenia społecznego.

 

Przed 2018 r. małe statusy  nie zawsze były objęte ubezpieczeniem od wypadków przy pracy. Belgijska ustawa z 21 grudnia 2018 r. zmodyfikowała jednak przepisy dotyczące wypadków przy pracy. Od tej pory uwzględnia ona małe statusy, aby zagwarantować im takie samo ubezpieczenie jak innym pracownikom. Ubezpieczenie musi zostać wykupione przez pracodawcę lub przez organizację stażową.

Jakich procedur należy przestrzegać w razie wypadku przy pracy?

W razie wypadku przy pracy pracownik musi natychmiast poinformować pracodawcę. Pracodawca musi z kolei zgłosić wypadek do ubezpieczyciela, który określi jego charakter.

„Lex retro non agit” Prawo nie dziala wstecz ! Aby zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy, musi być ono nagłe. Musi on również wystąpić w miejscu pracy lub w drodze do pracy i spowodować obrażenia.

Kategorie wypadków przy pracy

Wypadek przy pracy może być lekki (bénin),zwykły (ordinaire) lub poważny (grave).

 

Wypadek przy pracy lekki bénin , jeśli nie powoduje utraty zarobków lub niezdolności do pracy. wymaga jedynie drobnej pomocy ze strony pierwszej osoby i nie wymaga szczególnej opieki medycznej.

Wypadek zwykły ordinere , jeśli wymagana jest interwencja lekarza lub osoby wykwalifikowanej. Wypadek poważny grave , jeśli pracownik doznał poważnych obrażeń lub zmarł.

 

– Środki, które należy podjąć w razie wypadku przy pracy

Każde przedsiębiorstwo musi określić procedurę postępowania w razie wypadku przy pracy. Powinien on być łatwo dostępny dla wszystkich pracowników i powinien być wyjaśniony każdemu nowo zatrudnionemu.

Pierwszym krokiem w postępowaniu jest maksymalne ograniczenie skutków wypadku. W przypadku poważnego wypadku konieczne jest ograniczenie dostępu do miejsca, w którym do niego doszło. Wreszcie, w przypadku każdego zdarzenia ważne jest przeprowadzenie dochodzenia w celu uzyskania szczegółowej oceny wypadku.

– Procedury postępowania w razie lekkiego (ordinaire) wypadku

Wszystkie drobne wypadki przy pracy należy obowiązkowo odnotowywać w rejestrze pierwszej pomocy. W przypadku tej kategorii wypadków z reguły nie ma konieczności informowania o nich ubezpieczyciela. Deklaracja jest jednak przydatna, jeśli udzielono pomocy medycznej.

– Procedury postępowania w razie poważnego grave wypadku

W przypadku zwykłego lub poważnego wypadku przy pracy należy złożyć kilka deklaracji.

Raport do firmy ubezpieczeniowej

Zakład ubezpieczeń musi zostać poinformowany w ciągu 8 dni od wypadku. Oprócz formularza deklaracji, pracodawca musi również przesłać ubezpieczycielowi zaświadczenie lekarskie potwierdzające obrażenia, jakich doznał jego pracownik.

 

*Poważne wypadki przy pracy, których skutkiem jest trwałe uszkodzenie ciała lub nawet śmierć pracownika, należy zgłaszać do. la Direction régionale du Contrôle du Bien-être au Travail ou CBT Należy je natychmiast zgłaszać telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Jeśli wypadek dotyczy wykonawcy pracującego na tymczasowej lub ruchomej budowie, zgłoszenie musi być dokonane w ciągu 15 dni od wypadku, z podaniem kilku istotnych informacji, takich jak nazwisko i adres poszkodowanego, data wypadku, opis obrażeń doznanych przez pracownika, jak również szacowany czas jego niezdolności do pracy.

Dobrze wiedzieć!

Zgłoszenie do zewnętrznej służby ds. prewencji, wewnętrznego lub zewnętrznego, musi zawierać wykaz środków, które należy podjąć, oraz plan działania.


Jakie odszkodowanie przysługuje pracownikowi w razie wypadku przy pracy?

W przypadku wypadku w pracy, poszkodowany pracownik może otrzymać zwrot kosztów leczenia i pewne odszkodowanie.


– Zwrot kosztów leczenia

Koszty medyczne obejmują koszty konsultacji, koszty leków, koszty hospitalizacji i koszty zabiegów chirurgicznych.


Limity zwrotu kosztów

Koszty leczenia wynikające z wypadku przy pracy są zwracane w całości, ale według stawek ustalonych przez l’INAMI. Jeśli więc koszty leczenia są wyższe niż stawki ubezpieczeniowe, różnicę pokryje poszkodowany. Wydatki, które nie zostały określone, zostaną zwrócone w całości, w granicach rozsądku i w oparciu o średnie stawki stosowane.


Jeśli zakład pracy posiada służbę medyczną, wszystkie zabiegi związane z wypadkiem muszą być tam przeprowadzane. Koszty zostaną wówczas w pełni zwrócone przez ubezpieczenie la mutuelle

 

W przypadku kosztów sesji fizjoterapeutycznych, operacji i długotrwałej hospitalizacji należy zwrócić się o zgodę do działu ubezpieczeń.

Wszystkie koszty farmaceutyczne są w pełni refundowane.

Uwaga !!!

Dodatkowe koszty, zwykle naliczane przez szpitale, nie są refundowane przez ubezpieczenie od wypadków przy pracy.

Kto jest  zobowiązany do zwrotu kosztów tego leczenia?

Koszty leczenia wynikające z wypadku przy pracy są zwracane przez ubezpieczenie zakładowe.

– Odszkodowanie z tytułu czasowej niezdolności do pracy

Odszkodowanie otrzymane przez ofiarę wypadku przy pracy zostanie zwrócone z ubezpieczenia firmy.

Odszkodowanie z tytułu czasowej całkowitej niezdolności do pracy

Jeżeli pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, nie może wrócić do pracy bezpośrednio po zdarzeniu, może otrzymać odszkodowanie za czasową całkowitą niezdolność do pracy. W dniu wypadku pracodawca zapłaci za czas nieprzepracowany. Od następnego dnia odszkodowanie wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

 

Wysokość zasiłku dziennego z tytułu wypadku przy pracy ustala się na podstawie dziennego wynagrodzenia poszkodowanego. Do obliczeń brane jest pod uwagę wynagrodzenie uzyskane przez pracownika na tym samym stanowisku w poprzednim roku. Dzienną dietę otrzymuje się z następującego wzoru:(wynagrodzenie zasadnicze*90%)/365

Dobrze wiedzieć!!

W Belgii, w przypadku trwałej niezdolności do pracy, pracodawca nie może już rozwiązać umowy o pracę z powodu siły wyższej. Pracodawca jest zobowiązany do zaoferowania ścieżki reintegracji.Od 1 stycznia 2020 r. osoby długotrwale chore mogą korzystać z dodatku, którego wysokość różni się w zależności od regionu: Walonii, Brukseli lub Flandrii.Podsumowując, wypadek przy pracy to wypadek, który wydarzył się w miejscu pracy lub w drodze do pracy. Może to być spowodowane brakiem uwagi ze strony pracownika lub winą osób trzecich. W razie wypadku przy pracy pracownik musi natychmiast poinformować pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do złożenia deklaracji do swojej firmy ubezpieczeniowej o zwrot kosztów leczenia. Pracodawca ma również obowiązek poinformowania CBT w przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy.

Oprócz zwrotu kosztów leczenia, ofiara (ofiary) wypadku otrzymuje odszkodowanie, które jest szacowane w zależności od konsekwencji wypadku: czasowej niezdolności do pracy, trwałej niezdolności do pracy lub śmierci pracownika.

W przypadku pracownika czasowego oświadczenie musi zostać złożone przez pracodawce .

Ponadto wprowadzono środki reintegracyjne, aby ułatwić reintegrację pracowników, którzy są czasowo lub trwale niepełnosprawni.

Zrodlo: www.justifit.be

Malgorzata Wilk

 

 

 

Total
0
Shares
Previous Post

CZY BYŁAŚ GRZECZNA?

Next Post

Moja Bruksela

Święta już tuż, tuż- kolejne Boże Narodzenie w czasach pandemii COVID przed nami

Zapisz się do newslettera Domu Polskiego w Brukseli aby być na bieżąco z wiadomościami, wydarzeniami i wskazówkami

Total
0
Share